We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Laatste nieuws afschaffing PEB

21 september 2016

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer en het treffen van enkele fiscale maatregelen inzake oudedagsvoorzieningen

Bron

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen 

In het kort

Vandaag op Prinsjesdag is het Wetsvoorstel uitfasering Pensioen in Eigen Beheer (PEB) ingediend. Hieronder kort de hoofdlijnen van het Wetsvoorstel. 

Voorstel

Hoofdlijnen Wetsvoorstel:

 • Vanaf 01-01-2017 geen verdere opbouw PEB. (eigen beheer als toegelaten verzekeraar vervalt);
 • Mogelijkheid tot afkoop PEB tegen fiscale waarde met korting:
  • Korting 2017: 34,5%;
  • Korting 2018: 25%
  • Korting 2019: 19,5%
 • Indien geen afkoop dan mogelijkheid tot omzetting in oudedagsverplichting;
 • Mogelijkheid om premievrije rechten “bevroren” te laten staan (wel indexatie en actuariële oprenting).
Aandachtspunten PEB

Deze hoofdlijnen waren al bekend naar aanleiding van de brief van staatssecretaris Wiebes d.d. 01-07-2016. Wat betreft het Wetsvoorstel, hieronder wat specifieke aandachtspunten:

 • Korting wordt maximaal verleend over fiscale waarde per 31-12-2015. Fiscale waardestijging na 31-12-2015: geen korting bij afkoop!;
 • Verzekerde polis terug naar eigen beheer in 2016: geen korting bij afkoop!;
 • In 2016 125% hoger pensioenopbouw t.o.v. 2015, er wordt geacht te zijn gespeculeerd op de afkoopfaciliteit. Afkoopfaciliteit niet van toepassing. Voor dit deel reguliere afkoop inclusief revisierente!;
 • Omzetting naar oudedagsverplichting wordt gevolgd door oprenting tegen een bij ministriële regeling vast te stellen marktrente (deze is nog niet bekend!);
 • Partner moet uitdrukkelijk instemmen met keuze van de DGA. Er komt een wettelijke voorwaarde dat de DGA zijn ouderdomspensioen niet mag wijzigen zonder toestemming van zijn partner!;
 • Informatieplicht! Verplichte melding bij Belastingdienst indien van één van de opties van gefaciliteerde beëindiging wordt gebruik gemaakt, met goedkeuring van de partner!;
 • Afkoop ook mogelijk voor ingegane pensioenen. Korting over lagere fiscale waarde 2017, 2018, 2019;
 • Omzettingsvariant voor ingegane pensioenen leek niet mogelijk! Inmiddels is duidelijk dat dit wel kan;
 • Afgekocht PEB kan niet worden “ingehaald” in derde pijler;
 • Aandelen pensioen BV in handen van derden, bijvoorbeeld kinderen, afkoop zorgt voor bevoordeling aandeelhouders: schenkbelasting verschuldigd!;
Overige pensioenmaatregelen

In het wetsvoorstel zijn ook nog een aantal overige pensioenmaatregelen opgenomen:

 • Wettelijke regeling voor OP ingaande op de 1ste van de maand zonder actuariële herrekening;
 • NP, WzP en NP overbruggingspensioen mogen zonder actuariële herrekening ingaan in de periode: 1ste dag van de maand van overlijden tot 1ste dag van de maand volgend op overlijden;
 • Afschaffing 100% grens ouderdomspensioen;
 • Afschaffing doorwerkvereiste, zowel voor als na AOW-gerechtigde leeftijd;
 • Nabestaandenoverbruggingspensioen voor halfwezen wordt weer mogelijk gemaakt;
 • Beleggingsondernemingen worden toegelaten aanbieders voor lijfrenteproducten.

Let op

Binnenkort verschijnt er een Pensioen Periodiek waarin nader wordt ingegaan op het ingediende Wetsvoorstel.

DGA pensioenadvisering in 2017 zal zeer belangrijk worden. Daarbij kan de positie van de partner niet vergeten worden.

Tevens zal nagedacht moeten worden over de pensioenpositie van de DGA bij de te maken keuzes