We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Pensioenopbouw tijdens deeltijd WW

18 maart 2020

Afgelopen dinsdag hebben wij u hierover geïnformeerd via ons “laatste nieuws”.  Misschien hebt u dat gemist? In deze nieuwsbrief is het actuele standpunt van de belastingdienst weer even samengevat.

Standpunt belastingdienst geactualiseerd

Vanwege de corona crisis heeft de belastingdienst haar beleid geactualiseerd. Uitgebreide informatie kunt u lezen via deze link.

Arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking geheel in stand blijft.

Er blijft sprake van pensioengevende diensttijd in de zin van artikel 10a, eerste lid, onderdeel a, UBLB. Een lager pensioengevend loon hoeft geen probleem te zijn als er sprake is van een gebruikelijke loonsverlaging zoals opgenomen in artikel 19 Wet op de Loonbelasting. Bij een gebruikelijke loonsverlaging kan de pensioenopbouw worden voortgezet over het loon dat voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting werd genoten.

Arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking (gedeeltelijk) tijdelijk wordt beëindigd

Als de werknemer een inkomens vervangende, loongerelateerde uitkering ontvangt (denk aan een WW-uitkering), is er sprake van pensioengevende diensttijd in de zin van artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, UBLB (eerste deel). De pensioenopbouw mag worden voortgezet op basis van het pensioengevend loon dat voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting werd genoten.

Arbeidsduurverkorting waarbij geen sprake is van onvrijwillig ontslag of er geen inkomens vervangende, loongerelateerde uitkering wordt ontvangen

Onder voorwaarden kan er gebruik worden gemaakt van de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw in de zin van artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, UBLB (tweede deel) en onderdeel 2.3 van het Verzamelbesluit pensioenen van 11 december 2018, nr. 2018-28514.

Belangrijk

  • Het is geen verplichting om de pensioenopbouw voor te zetten ingeval van deeltijd WW. Het kán helpen om de (pensioen)pijn voor de werknemers te verzachten. Maar het brengt ook extra kosten (voor werkgever en/of werknemer) met zich mee.
  • Het pensioenreglement  moet hier wel in voorzien. In veel gevallen zal het pensioenreglement hierop aangepast moeten worden. Controleer of een aanpassing van het reglement nodig is.
  • Ook de pensioenuitvoerder moet bereid zijn om deze (extra) afspraak uit te voeren. Stem dat met   de pensioenuitvoerder af.
  • Betrek ook de medezeggenschap (OR of PVT) in de besluitvorming.
  • Kortom: raadpleeg een deskundige voordat u een besluit neemt.

Extra arbeidskrachten nodig: inzet (vroeg)pensionado’s

Er zijn ook werkgevers die nu zitten te springen om extra personeel. Zoals in de distributie of de zorg. Daartoe worden o.a. ex-werknemers die met  (vroeg)pensioen zijn gegaan opgeroepen. Ook dat heeft fiscale aspecten. Zit de betreffende ex-werknemer maximaal 5 jaar voor de AOW-datum? Dan is de combinatie van pensioenuitkering én loon fiscaal toegestaan. In andere gevallen: raadpleeg een deskundige.