We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Privacyverklaring

Pensioen Perspectief BV (PP) is een pensioenadviesbureau. Wij worden door onder andere werkgevers en ondernemingsraden ingeschakeld om te adviseren over met name collectieve pensioenvraagstukken en door financieel-juridische dienstverleners over met name individuele pensioenvraagstukken. Betreffende deze advisering sluiten wij een overeenkomst van opdracht. Voor de uitvoering van deze opdracht ontvangen en verwerken wij persoonsgegevens. De bescherming van deze gegevens is voor ons zeer belangrijk. In onze privacyverklaring leest u welke gegevens wij ontvangen en wat wij daarmee doen.

Wettelijke bepalingen

Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor zover nodig sluit PP een verwerkers-overeenkomst of een subverwerkersovereenkomst.

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect tot een persoon zijn te herleiden. Hierbij kunt u onder meer denken aan:

 • –  NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • –  Dienstverband gegevens (datum in dienst, salaris, parttime percentage)
 • –  Verzekeringsgegevens (opgebouwde en op te bouwen pensioenrechten)Alles wat door ons met deze gegevens wordt gedaan (zoals bijv. berekeningen maken, offertes opvragen, u en/of uw werkgever informeren/adviseren) wordt “verwerken” genoemd.

  Welke persoonsgegevens verwerken wij

  De persoonsgegevens die wij opvragen, ontvangen en verwerken zijn gewone persoons- gegevens. Waar mogelijk werken wij met beperkte en/of geanonimiseerde persoonsgegevens. Zo volstaat in een offertetraject met meerdere door werkgever/OR gekozen pensioen- uitvoerders een beperkt (geanonimiseerd) personeelsbestand. Terwijl bij de implementatie van de pensioenregeling bij de uiteindelijke gekozen pensioenuitvoerder een uitgebreid (niet geanonimiseerd) personeelsbestand nodig is.

  Behalve een arbeidsgeschiktheidspercentage (zonder nadere opgave van de reden van arbeidsongeschiktheid) vragen, ontvangen en verwerken wij geen bijzondere persoons- gegevens zoals bijvoorbeeld informatie over godsdienst, ras, geaardheid, politieke voorkeur, gezondheid of strafrechtelijk verleden.

  Doel van de verwerking

  Alle persoonsgegevens die wij opvragen, die aan ons verstrekt worden en die wij verwerken, hebben tot doel om in het kader van de aan ons verstrekte opdracht(en) bij te dragen aan een goed, gefundeerd en verantwoord pensioenadvies.

  Hoe beschermen wij persoonsgegevens

  Om de persoonsgegevens te beschermen heeft PP passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en de persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor werknemers die deze nodig hebben in het kader van de aan ons verstrekte opdracht(en).

  Vertrekken persoonsgegevens aan derden: met wie delen wij persoonsgegevens

  Persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de uitwerking van de aan ons verstrekte opdracht(en). Dit betekent dat bedrijfs- en personeelsgegevens alleen aan derden worden verstrekt in verband met deze opdracht(en). Denkt daarbij aan het opvragen van een offerte bij een pensioenuitvoerder. Hierbij geldt dat wij waar mogelijk werken met beperkte en/of geanonimiseerde persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Hoe lang PP de gegevens mag bewaren hangt af van het doel waarvoor de gegevens zijn ontvangen. Dit kan per situatie verschillen. In de regel hanteert PP een bewaartermijn van 5 jaar na beëindiging van de opdracht(en). Dit o.a. in verband met de in de aansprakelijkheids- verzekering van PP opgenomen bewaartermijn.

Bedrijfsgegevens

Naast persoonsgegevens nemen wij bedrijfsgegevens op in onze administratie voor de daarvoor gebruikelijke doeleinden zoals corresponderen, factureren, etc.

Website

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics, bijvoorbeeld om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken, waarbij door Google gebruik gemaakt wordt van cookies. Hierbij hebben wij het meezenden van volledige IP-adressen geblokkeerd en het delen van gegevens met andere Google diensten niet toegestaan. De aldus door Google verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie voor Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Nieuwsbrieven/Mailchimp
Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u in te schrijven voor één of meerdere van onze nieuwsbrieven. De bij de inschrijving gevraagde gegevens worden opgeslagen in Mailchimp en gebruiken wij om kennis met u te (kunnen) delen en u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op pensioengebied en onze dienstverlening. Onze nieuwsbrieven bevatten een link waarmee u zich desgewenst eenvoudig kunt afmelden.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen, bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. U treft een link naar de meest recente versie aan op onze website www.pensioenperspectief.nl De laatste wijziging is van 25-05-2018.

Vragen

Als u nog vragen en/of opmerkingen heeft over ons privacybeleid dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@pensioenperspectief.nl of telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer 020-2402293 of 0575-553050.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!