We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Invaren

Op basis van de Wet toekomst pensioenen, die op 30 maart 2022 door minister Carola Schouten (Pensioenen) aan de Tweede Kamer is aangeboden, is het de bedoeling dat uiterlijk 01-01-2027 de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is afgerond. Een belangrijk onderdeel bij die transitie is het zogenaamde invaren.

Invaren in het nieuwe pensioenstelsel

In het nieuwe pensioenstelsel bouwt iedereen pensioen op volgens de regels van het nieuwe pensioenstelsel. En het pensioen dat tot dat moment is opgebouwd onder het huidige pensioenstelsel? Dat pensioen wordt overgedragen naar het nieuwe pensioenstelsel waarbij aan alle deelnemers een persoonlijk pensioenvermogen wordt toegekend. Met andere woorden: de regels van het nieuwe pensioenstelsel worden ook van toepassing op het pensioen dat al is opgebouwd. Het Kabinet en de sociale partners vinden dat belangrijk. Onder andere om de volgende redenen:

  • Het nieuwe en het opgebouwde pensioen zitten in één pensioenregeling;
  • Ook het opgebouwde pensioen profiteert van de voordelen van het nieuwe pensioenstelsel;
  • De communicatie en administratie zijn veel eenvoudiger.

Niet in alle gevallen zijn deze redenen in voldoende mate aanwezig. Het kan ook zijn dat er onevenredige effecten optreden.

Invaren speelt niet voor eind- en middelloonregelingen die worden uitgevoerd door een verzekeraar, omdat de uitkering door de verzekeraar wordt gegarandeerd. Ook bij beschikbare premieregelingen is invaren niet aan de orde.

Door invaren van het nabestaandenpensioen mag de partner van een deelnemer of gewezen deelnemer niet op achteruit gaan. Dit betekent niet dat de opgebouwde nabestaandenpensioenen niet ingevaren kunnen worden, het betekent wel dat er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden om mogelijke nadelen te ondervangen.

Invaren is de standaard

Het uitgangspunt is dat invaren de standaard is. Met andere woorden: het opgebouwde pensioen wordt ingebracht in het nieuwe pensioenstelsel. De individuele deelnemer kan hiertegen geen bezwaar maken. Er zijn twee methodes om in te varen, een standaardmethode (op basis van de rentestand) en een zogenoemde “value based ALM-methode”.

Voor pensioenfondsen die de intentie hebben om in te varen, wordt de indexatiegrens van 110% verlaagd naar het MVEV-niveau van circa 105%.

Bij pensioenfondsen hebben het verantwoordingsorgaan (advies) en het belanghebbendenorgaan (instemming) wel rechten m.b.t. het invaren. En daarnaast heeft een vereniging van gepensioneerden een hoorrecht m.b.t. het op te stellen transitieplan.

Er wordt een landelijke transitiecommissie ingesteld. Die heeft tot doel te bemiddelen als partijen er niet uitkomen. De sociale partners kunnen ook zelf die transitiecommissie inschakelen. En als partijen er alsnog niet uitkomen? Dan geeft de transitiecommissie een bindend advies!

Gesloten pensioenfondsen mogen niet zelf besluiten om in te varen naar een regeling in het nieuwe stelsel. De bevoegdheid ligt bij sociale partners. Gesloten fondsen kunnen nog steeds zelf besluiten om te liquideren en de pensioenrechten elders onderbrengen.

Niet invaren

Van de standaard kan worden afgeweken. Dat is het geval als er zogenaamde “onevenredige effecten” optreden.

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?