We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Oprenting van de ODV, te hanteren rente

30 januari 2020

Jaarlijks wordt de te hanteren rente voor de ODV vastgesteld. De rente is het rekenkundig gemiddelde van het U-rendement over de maanden van het voorafgaande kalenderjaar. Jaarlijks wordt de te hanteren rente vastgelegd in artikel 12.3a Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (URLB).

Te hanteren rente

Vanaf het ontstaan van de ODV kan het volgende overzicht worden gegeven:

ODV oprenting
20170,059%gem. U-rendement 2016
20180,060%gem. U-rendement 2017
20190,269%gem. U-rendement 2018
2020-0,107%gem. U-rendement 2019

Door de relatief sterke daling van de rente in 2019, is het te hanteren gemiddelde U-rendement voor 2020 negatief geworden. Blijft de rente op het huidige niveau, dan zal deze marktrente verder dalen. Over deze negatieve rente heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen een Vraag&Antwoord gepubliceerd (V&A 19-007, d.d. 31 december 2019).

De vraag is of deze negatieve rente verplicht gehanteerd moet worden voor de “oprenting” van de ODV. Het antwoord is JA! In artikel 12.3a URLB is geen ondergrens opgenomen voor de marktrente.

Fiscaal is het niet toegestaan om bij een negatieve marktrente de “oprenting” van de ODV geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. Bij het geheel of gedeeltelijk achterwege laten van de “oprenting” van de ODV wordt niet meer voldaan aan de fiscale voorwaarden van de ODV. Gevolg: de ODV wordt onzuiver. De waarde van de ODV wordt op grond van artikel 38p, lid 4 Wet op de loonbelasting 1964 juncto artikel 19b (zoals deze luidde op 31-12-2016) Wet op de loonbelasting 1964 tot het loon uit vroegere dienstbetrekking gerekend. Tevens zal revisierente verschuldigd zijn.

Gevolgen ODV voorziening in 2020

De ODV termijnen zijn nog niet ingegaan (uitstelfase)

Er vindt een afname van de ODV plaats. Deze afname valt in de winst waarover vennootschapsbelasting verschuldigd is.

De ODV termijnen zijn ingegaan (uitkeringsfase)

Er vindt een afname van de ODV plaats. Deze afname valt in de winst waarover vennootschapsbelasting verschuldigd is. Daarnaast, wordt op de uitkeringsverjaardag na “oprenting” de nieuwe hoogte van de ODV uitkering bepaald. Deze uitkering zal lager zijn dan de tot dan toe gedane uitkering. Er is sprake van een “negatieve” indexatie, dan wel “korting” op de ODV uitkering.

Let op: wij krijgen veel vragen over hoe de oprenting van de ODV moet plaatsvinden. Een verkeerde oprenting, kan dus een onzuivere ODV tot gevolg hebben. Dat de oprenting van de ODV, met name in de uitkeringsfase lastig is, lichten wij nader toe in deze periodiek. (zie: ODV in de uitkeringsfase: leuker kunnen we het niet maken, wel……)