We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Pensioen due diligence wordt na invoering Wet toekomst pensioenen nog belangrijker door stijging van de pensioenkosten

28 juli 2023

De invoering van de Wet toekomst pensioenen (hierna te noemen: Wtp) heeft lang op zich laten wachten, maar is dan nu eindelijk een feit. Op 1 juli 2023 is deze langverwachte wet in werking getreden. De Wtp heeft tot gevolg dat alle pensioenregelingen moeten worden aangepast!

Deze transitie zal niet van rechtswege worden doorgevoerd, maar rust op de schouders van pensioenuitvoerders, sociale partners, werkgevers, werknemers maar ook ondernemingsraden. Deze partijen dienen dus actie te ondernemen. In een overname- of fusietraject wordt het aspect door de komst van de Wtp nog complexer en daarmee wordt een grondige pensioen due diligence nog belangrijker.

De Wtp leidt ertoe dat alle pensioenregelingen gewijzigd dienen te worden

Als gevolg van de Wtp moet iedere werkgever gaan nadenken over de toekomstige pensioenovereenkomst met zijn werknemers. De vijf belangrijkste wijzigingen zijn.

  1. Nieuwe pensioenovereenkomsten/-contracten in de vorm van een premieovereenkomst (beschikbare premieregeling).
  2. De premieovereenkomst dient leeftijdsonafhankelijk te zijn met uitzondering van premieovereenkomsten die onder het overgangsrecht kunnen vallen.
  3. Nabestaandenpensioen (partner- en wezenpensioen) wordt gebaseerd op een percentage van het salaris en wordt aangepast van diensttijdafhankelijk naar diensttijdonafhankelijk.
  4. Evenwichtig invaren van alle opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten in een nieuwe pensioenregeling. Dit geldt alleen voor pensioenfondsen en niet voor verzekeraars.
  5. Per 1 januari 2024 wordt de toetredingsleeftijd voor opname in de pensioenregeling verlaagd van 21 naar 18 jaar. 

De Wtp leidt ertoe dat alle pensioenregelingen gewijzigd dienen te worden. Uiterlijk 1 januari dient een pensioenregeling aan de Wtp te voldoen. Dit alles betekent dat er – in ieder geval op de korte termijn – een verscheidenheid aan pensioenregelingen ontstaat.

Het nieuwe pensioenstelsel heeft materiele impact op de onderneming

De verwachting is dat de Wtp in de toekomst zal leiden alsook een kostenverhogend effect voor de werkgever. Te denken valt aan een kostenstijging voor de overgang naar een diensttijd onafhankelijk nabestaandenpensioen als percentage van het salaris. Maar ook een eventuele compensatielast bij de invoering van een zogenoemde vlakke premie voor alle medewerkers kan een materiele impact hebben op pensioenkosten van de onderneming. Daarnaast zullen de pensioenkosten van nieuwe, jonge werknemers hoger uitvallen, omdat de vlakke premie naar alle waarschijnlijkheid hoger zal liggen dan de leeftijdsafhankelijke premie in de huidige regeling. Ook een wijziging van de regeling brengt de nodige (advies-)kosten met zich mee en dit vraagt ook instemming van de ondernemingsraad of PVT en werknemers.

Tot slot

De Wtp is nog maar net in werking getreden, maar heeft nu al de nodige impact op een onderneming. In aankomende fusies of overnames is een pensioen due diligence van essentieel belang. Het geeft immers een goed beeld van pensioenovereenkomsten- en contracten binnen een onderneming voorafgaand aan de transactie. Maar ook of en welke financiële risico’s c.q. verplichtingen er op het moment van overgang zijn. Hiermee wordt scherp welke acties er vóór als ná de overgang van onderneming ondernomen dienen te worden.