We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Wijzigingen WIA op komst?

26 augustus 2021

Aan het stelstel van sociale zekerheid wordt constant “geschaafd”.  Op voorhand is niet altijd duidelijk tot welke wijzigingen dat leidt. Uit recente publicaties van de SER en de STVDA valt evenwel op te maken welke wijzigingen we met m.b.t. de WIA kunnen verwachten.

Sociale zekerheid algemeen

Aan wijzigingen in de sociale zekerheid ligt o.a. een bezuinigingsmaatregel ten grondslag. Maar ook een betere aansluiting bij de praktijk voor werkgevers en werknemers. De komende tijd zullen diverse wijzigingsvoorstellen op tafel komen, zoals: een verkorting van de WW-periode naar 12 of 18 maanden, een verplichting tot eigen risicodragerschap voor de Ziektewet en het verlagen van de Ziektewet en WIA uitkeringen.  Uiteraard informeren wij u zodra er meer duidelijk is.

Verwachte wijzigingen WIA

Ook m.b.t. de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) zijn wijzigingen te verwachten.

Uit recente publicaties van de Stichting van de Arbeid (STVDA juli 2020) en de Sociaal-Economische Raad (SER juni 2021) wordt duidelijk welke wijzigingen we kunnen verwachten. Daarbij dringt de SER er zelfs op aan om die wijzigingen op zo kort mogelijke termijn in te voeren. Het volgende is te verwachten:

Realistische toets voor vaststelling arbeidsongeschiktheidspercentage

Het UWV stelt t.b.v. de WIA het arbeidsongeschiktheidspercentage vast.  Met behulp van het CBBS (Claimbeoordelings- en Borgingssysteem) worden theoretisch de mogelijke functies bepaald. Die theoretische methode sluit echter niet aan bij de praktijk. Het advies is dat voortaan reëel gekeken moet worden naar functies die voor de werknemer daadwerkelijk uitvoerbaar zijn. Dus niet meer naar theoretische mogelijkheden die in de praktijk niet blijken te bestaan.

WIA-drempelverlaging naar 15%

Er zijn arbeidsongeschikte werknemers die én geen werk én geen arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben omdat het inkomensverlies minder dat 35 % is. Die ondergrens van 35 % is te hoog.  Dat had  de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in 2011 ook al geconcludeerd.

Het advies is om  de WIA ondergrens te verlagen van 35 % naar 15 %.  Die drempelverlaging zal voor werkgevers leiden tot een stijging van de WGA-lasten (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten). Ter compensatie zou dan de financiering van de WGA via de werkgeverspremie (werkhervattingskas) moeten worden verkort van 10 naar 5 jaar.

Tips voor de (cliënten van de) adviespraktijk

  • Met onze speciale rekentool geven wij werkgevers grip op de financiële risico’s van de ZW (Ziektewet) en de WIA. Bijvoorbeeld door middel van een prognose van uw instroomrisico’s en een prognose van de publieke/private premielasten;
  • Wilt u meer weten? Wij helpen u graag . Neem gerust met ons contact op.