We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Het pensioenakkoord

13 september 2019

In aanvulling op het pensioenakkoord op 4 juni moeten de afspraken  nader worden uitgewerkt.  We melden jede laatste stand van zaken. Maar we zetten eerst twee misverstanden recht…

Twee misverstanden

Eerst zetten we even twee misverstanden recht waar we in de praktijk vaak tegen aanlopen.

Doorsneepremie wordt niet afgeschaft

Het eerste misverstand is dat de doorsneepremie wordt afgeschaft.  Dat is niet correct. In het pensioenakkoord is het volgende afgesproken:

  • De doorsneepremie blijft het uitgangspunt: die wordt dus niét afgeschaft;
  • De pensioenopbouw wordt voortaan leeftijdsafhankelijk: de doorsnee pensioenopbouw wordt dus wél afgeschaft.

Dit laatste betekent dat “jongeren” voortaan meer en “ouderen” voortaan minder pensioen gaan opbouwen. Dit noemen we ook wel “degressieve pensioenopbouw”.

Alle pensioenregelingen worden geraakt

Het tweede misverstand is dat alleen pensioenregelingen bij (bedrijfstak)pensioenfondsen worden geraakt. Ook dat is niet correct. De leeftijdsonafhankelijke doorsneepremie en de degressieve pensioenopbouw (zie hiervoor)  moeten in alle pensioenregelingen worden opgenomen. Dus alle eindloon- middelloon- en beschikbare premieregelingen. Dus ook als het pensioen wordt uitgevoerd door een verzekeraar, premie pensioeninstelling (PPI), algemeen pensioenfonds (APF) of ondernemingspensioenfonds.

Tips

  • De hoofdregel is dat de OR instemmingsrecht heeft als de pensioenregeling wordt gewijzigd. Daar doet een pensioenakkoord niets aan af. Let op, dat recht verschilt per situatie en is (meestal) anders als er sprake is van een bedrijfstakpensioenfonds. Onderzoek de rechten van jou OR.
  • Inventariseer de eigen pensioenregeling en bespreek de mogelijke gevolgen met ondernemer.

Laatste stand van zaken

  • Maximale premie

Minister Koolmees heeft “als vingeroefening” gemeld dat de doorsneepremie mogelijk maximaal 27 % van de pensioengrondslag wordt. De eerste conclusie: een (te) lage premie met als gevolg een ingrijpende verlaging van de pensioenopbouw. En concreet voorbeeld: het pensioenfonds PGB kent een basispremie ad 24 % voor een pensioenregeling die niet eens fiscaal maximaal is. Het is bekend dat die PGB premie bij ongewijzigde omstandigheden de komende jaren richting de 28 % en mogelijk verder moet stijgen. Met andere woorden: het is nu al duidelijk dat een maximale premie ad 27 % op termijn niet  voldoende is voor een pensioenregeling die nog niet eens fiscaal maximaal is.

  • Pensioenkorting

Het pensioenakkoord bevat een afspraak m.b.t. het dekkingstekort bij pensioenfondsen. Die afspraak behelst een verlaagde ondergrens ad 100 % dekkingsgraad. Met als doel dat  pensioenfondsen niet of minder hoeven te korten. Maar door de nadien sterk gedaalde rente komen veel pensioenfondsen ook in een hersteltekort terecht. Met als gevolg alsnog (meer) pensioenkorting. De Minister gaat hierover met de betrokkenen in overleg. Meer over het dekkings- en het hersteltekort leest u in onze speciale nieuwsbrief over dit onderwerp.

  • Partnerpensioen

Het partnerpensioen wordt geüniformeerd en gestandaardiseerd. Het eerste idee is er: een uitkering bij overlijden ter grootte van 5 jaarsalarissen. Ineens of in termijnen op te nemen. Dat is veel minder dan het huidige levenslange partnerpensioen. Maar verdere voorstellen volgen…

Tips