We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

5-7-2020: Planning pensioenakkoord

Op 22 juni 2020 heeft Minister Koolmees de “Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord” naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarmee wordt stapje voor stapje de uitwerking van het pensioenakkoord steeds duidelijker. Belangrijke zaken uit die hoofdlijnennotitie zijn hierna samengevat. Let op: de FNV-achterban heeft moet hierover nog besluiten én het wetgevingsproces zal nog voor de nodige wijzingen zorgen.  

Planning

De transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel ligt tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2026. Er worden wettelijk voorgeschreven mijlpalen vastgesteld opdat de uiterste deadline van 1 januari 2026 ook gehaald wordt. Sociale partners kunnen besluiten om eerder overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel.

Let op: 

  • Het transitieproces dat voor pensioenfondsen geldt is niet van toepassing op andere pensioenuitvoerders (verzekeraars, premie pensioeninstellingen). Daarvoor gelden andere regels. De verschillen zijn nog niet duidelijk.
  • Bestaande beschikbare premieregelingen met een stijgende (leeftijdsafhankelijke) premiestaffel mógen voor de bestaande deelnemers worden voortgezet. Voor nieuwe werknemers is de vlakke pensioenpremie wel direct verplicht.

Pensioenpremie

De definitieve maximale vaste premie wordt bekend gemaakt in het nog op te stellen wetsvoorstel. Die zal ergens tussen de 30 en 33 % van de pensioengrondslag liggen. Die premie is nog exclusief de premieopslag voor een aantal kosten en risicopremies. Zoals t.b.v. het partnerpensioen. 

De hoogte van de premie is gekoppeld aan de “marktrente”. De maximale premie wordt telkens voor 5 jaren vastgesteld. De eerste keer voor 10 jaren, van 2026 tot 2036.

Let op:

  • Bestaande bijstort- en indexatieverplichtingen worden in het nieuwe fiscale kader geëerbiedigd. Die worden dus niet beperkt door de nieuwe maximale premie.

Invaren

Het uitgangspunt is dat het opgebouwd pensioen wordt ingevaren in het nieuwe stelsel. Sterker nog, er wordt een “transitiecommissie” ingesteld die (uiteindelijk) een bindend advies geeft als partijen er niet uitkomen. Invaren is niet aan de orde als dat tot onevenwichtige resultaten leidt.

Voor de “technische” berekening en verwerking van het invaren kan gekozen worden uit 2 wettelijk voorgeschreven rekenmethodieken. Dit speelt alleen voor pensioenfondsen.

Compensatie

Werknemers worden “adequaat” gecompenseerd voor de gevolgen. Onder adequaat wordt kennelijk verstaan: alle middelen en mogelijkheden binnen het uitgangspunt “budgetneutraliteit” zijn benut. 

Let op:

  • De compensatieregeling, duurt 10 jaren, dus maximaal van 2026 tot 2036.
  • Treedt de werknemer uit dienst, dan eindigt (vanzelfsprekend) de compensatie. Maar hij krijgt wel recht op de compensatieregeling die geldt bij de nieuwe werkgever! 

Transitieplan

De werkgever is verplicht om in samenwerking met de pensioenuitvoerder een transitieplan op te stellen, inclusief compensatieregeling. Is er sprake van een bedrijfstakpensioenfonds? Dan ligt die verplichting bij de desbetreffende sociale partners.

Is er sprake van een andere pensioenuitvoerder, zoals een verzekeraar? Dan levert de verzekeraar dat transitieplan aan de werkgever. Dat plan moet dan de werkgever dan met de medezeggenschap bespreken. 

Meer informatie

De ontwikkelingen met betrekking tot het pensioenakkoord zijn volop gaande. Hoe verloopt de stemming bij het FNV? Wat brengt de parlementaire behandeling met zich mee. Raadpleeg met regelmaat deze pagina. En neem bij vragen gerust contact info@pensioenperspectief.nl op.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?