We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Transitieplan bij wijziging beschikbare premieregeling

Inhoud

De wetgever hecht veel waarde aan een goede – en heldere communicatie met de medewerkers. Vandaar dat bij de invoering van een regeling die in overeenstemming is met de Wet toekomst pensioenen daar invulling aan gegeven dient te worden. De werkgever dient daartoe een zogenoemd transitieplan bij wijziging van een beschikbare premieregeling op te stellen. Het transitieplan is de basis voor de overstap naar een nieuwe pensioenregeling en bevat alle keuzes, overwegingen en berekeningen voor een wijziging van de pensioenovereenkomst. Ook dienen daarin opgenomen te worden de gemaakte compensatieafspraken en hoe zal worden omgegaan met de opgebouwde pensioenaanspraken.

In het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen werkgever, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en medewerkers is dit plan een belangrijk onderdeel.

Tijdlijn

Het plan dient uiterlijk 1 oktober 2026 te worden verstrekt aan de pensioenuitvoerder. Het Verbond van Verzekeraars wil een uniform transitieplan opstellen.

Betreft

Het transitieplan geldt voor:

  • premiestaffels die van een stijgend (leeftijdsafhankelijk) verloop worden omgezet naar een vlak (leeftijdsonafhankelijke) verloop;
  • premiestaffels die nu vlak zijn en vlak blijven.

Dit betekent:

  • er is geen transitieplan nodig als gebruik wordt gemaakt van het overgangsrecht. Dat wil zeggen dat de stijgende premiestaffel wordt voortgezet voor medewerkers in dienst op het moment van de wijziging van de regeling voor nieuwe medewerkers. Ook bij het overgangsrecht is instemming van de ondernemingsraad vereist;
  • voor de wijziging van het partner– en wezenpensioen, zoals geldt voor elke pensioenregeling; is geen transitieplan vereist.

Netto profijt

Voor elke medewerker dient het netto profijt inzichtelijk gemaakt te worden. Het netto profijt is het verschil tussen het kapitaal dat naar verwachting wordt opgebouwd en de premies die worden ingelegd.

Met behulp van het door ons ontwikkelde actuariële rekenmodel kunnen eenvoudig en snel de effecten voor de medewerkers inzichtelijk worden gemaakt. Hierbij maken wij gebruik van de voorgeschreven uniforme rekenmethodiek; voor meer dan 6 miljoen Nederlanders maken wij via hun pensioenuitvoerder reeds de verwachte pensioenresultaten inzichtelijk.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?